Traditional Bamboo Gongfu Fan – Rrd Wu character 8