San Feng Tai Ji Jian (Tai Chi Sword) Episode 7

Wudang Academy - Traditional Sanfeng Cultural Heritage