Wudang Gong Fu – Sword – Xu Wei Han

Wudang Xuan Wu Pai Tai Chi school, Master Xu Wei Han’s website: www.wudangxuanwu.com
mail: wudangweihan@163.com, meditation, Complete Taiji system, Pushing Hands, Ba Gua Zhang,sword and so on.


Go to Youtube


Leave a Reply