Wudang Kung Fu Fan by Shifu Pan Kedi

Wudang Ji Ben Quan Tutorial Front and Back

Zhang Sanfeng Kung Fu Fan performed by Shifu Pan Kedi at Purple Heaven Palace / Wudang Mountains.

Sound: 逍遥扇

© Pascal Fiechter,
Globetrotter Photography


Go to Youtube