Wudang Taiji Zhang San Feng 28 by Grandmaster Zhong Yun Long of Zhang San Feng Academy

Wudang Ji Ben Quan Tutorial Front and Back

Grandmaster Zhong Yun Long demonstrates Wudang Taiji Zhang Sanfeng 28 that he simplified from the long version in 108 movements


Go to Youtube