Xuan Gong Quan San Lu (III) – Push Kick & Fajin – Part 1

Wudang Academy - Traditional Sanfeng Cultural Heritage